Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Κανονισμός

Κανονισμός εξυπηρέτησης αιτήσεων τηλεφωνικής σύνδεσης

Σε κάθε συνδρομητή του Πανεπιστημίου Αθηνών αντιστοιχεί μία τηλεφωνική σύνδεση και διατηρείται μόνο μία εξωτερική γραμμή ανά Τομέα.

Σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής

Οι τηλεφωνικές συσκευές και οι αντίστοιχοι εσωτερικοί αριθμοί τηλεφώνου χρεώνονται σε άτομα και όχι σε συγκεκριμένες θέσεις με εξαίρεση θέσεις ειδικών καθηκόντων (π.χ Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Διευθυντής κ.τ.λ.) ως εξής:

 1. Τηλεφωνική σύνδεση σε ήδη διαμορφωμένους χώρους
  • Αν ο αιτών είναι μέλος ΔΕΠ ή έχει μόνιμη υπαλληλική σχέση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεν έχει άλλη τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα του, η αίτηση του εξυπηρετείται εντός τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν απαιτείται η προμήθεια νέου τεχνικού εξοπλισμού και το επιτρέπει η υποδομή του Δικτύου Φωνής.
  • Ειδικά στην περίπτωση θέσεων εργασίας σε Εργαστήρια ή Ερευνητικές Ομάδες, η αίτηση συνυπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και εξετάζεται κατ' αρχήν από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ), εφόσον οι θέσεις εργασίας στον χώρο είναι περισσότερες των τηλεφωνικών συνδέσεων. Εάν, κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας η αίτηση κριθεί θετικά, τίθεται σε σειρά προτεραιότητας.
 2. Τηλεφωνική σύνδεση σε νέους χώρους
  • Στην περίπτωση διαμόρφωσης νέων χώρων λαμβάνεται μέριμνα από το ΚΛΕΙΔΙ για την προμήθεια εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, με γενική αναλογία, μία τηλεφωνική σύνδεση ανά μία θέση εργασίας.
 3. Τηλεφωνικές συνδέσεις αφυπηρετησάντων, συνταξιοδοτηθέντων, αποχωρούντων
  • Κατά την αφυπηρέτηση, συνταξιοδότηση ή αποχώρηση ενός μέλους του ΕΚΠΑ, αποσυνδέονται οι τηλεφωνικές γραμμές που λειτουργούν υπό την ευθύνη του και οι τηλεφωνικές γραμμές των οποίων είναι χρήστης καθώς και επιστρέφονται οι αντίστοιχες τηλεφωνικές συσκευές στο ΚΛΕΙΔΙ, εκτός αν ο υπό συνταξιοδότηση χρήστης επιθυμεί παράταση στη λειτουργία της σύνδεσης, έως 6 μήνες. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, εάν εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη λειτουργίας της σύνδεσης, θα πρέπει να γίνει αίτημα από τον προϊστάμενο της μονάδας.
 4. Τηλεφωνικές συσκευές
  • Το ΚΛΕΙΔΙ προμηθεύει για κάθε νέα σύνδεση τηλεφωνική συσκευή, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης προκειμένου να επισπεύσει τη νέα σύνδεση, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το κόστος αγοράς νέας συσκευής, η οποία πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το ΚΛΕΙΔΙ.
  • Το ΚΛΕΙΔΙ διατηρεί το δικαίωμα της διαχείρισης των τηλεφωνικών συσκευών που έχει προμηθεύσει στους χρήστες.
 5. Τηλεφωνικός κατάλογος

  • Ο τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος, είναι ενημερωμένος με το οργανόγραμμα, τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) των υπηρετούντων με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. H εμφάνιση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν. 3861/13-7-2010.

Μεταφορά τηλεφωνικής γραμμής

Κατά τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, δεδομένου ότι ο μετακινούμενος διατηρεί τη θέση του, δικαιούται να κρατήσει τη συσκευή και τον αριθμό του εφόσον το επιτρέπει η υποδομή του Δικτύου Φωνής.

Εάν ο μετακινούμενος αλλάζει οργανική θέση, η συσκευή και ο αντίστοιχος αριθμός παραμένουν στην προηγούμενη θέση για το διάδοχό του και, εφόσον οι ανάγκες για τη νέα του θέση του το επιβάλλουν, θα προμηθευτεί νέα συσκευή και αριθμό με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, ο μετακινούμενος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την επικαιροποίηση των στοιχείων της τηλεφωνικής του σύνδεσης. Στην περίπτωση που η τηλεφωνική του σύνδεση δε χρησιμοποιείται πλέον από τον ίδιο ή/και έχει αλλάξει η σύνδεση που χρησιμοποιεί (λόγω αλλαγής θέσης, παραίτησης, συνταξιοδότησης κ.α.), ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει το ΚΛΕΙΔΙ.

Αποσύνδεση μη χρησιμοποιούμενης Τηλεφωνικής Γραμμής

Οι τηλεφωνικές γραμμές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα ενός έτους, αποσυνδέονται και οι αντίστοιχες τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει να επιστρέφονται στο ΚΛΕΙΔΙ στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης των αριθμοδοτικών και υλικών πόρων του Πανεπιστημίου.

Βλάβη ή απώλεια τηλεφωνικών συσκευών

Σε περίπτωση που έχει κλαπεί συσκευή, ο συνδρομητής απευθύνει στο ΚΛΕΙΔΙ αίτηση αντικατάστασης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση συσκευής που έχει υποστεί βλάβη και είναι μη επισκευάσιμη. Η αντικατάσταση της συσκευής πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες.