Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Τέλη

Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

 • Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται εντός του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη χρήση εσωτερικών τετραψήφιων αριθμών δε χρεώνονται.
   
 • Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών προς Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία Voice Over IP του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) δε χρεώνονται.

 • Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται από και προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο, Ευγενίδειο, Λαϊκό Νοσοκομείο) δε χρεώνονται.

 • Οι αστικές, υπεραστικές και διεθνείς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται από τους χρήστες του ΕΚΠΑ, χρεώνονται σύμφωνα με το εκπτωτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ,  που έχει ενταχθεί το ΕΚΠΑ, και η χρέωση ορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια κλήσης και την τιμή ανά μονάδα χρόνου όπως αυτή ορίζεται από τον ΟΤΕ. Για τους τελικούς χρήστες του ΕΚΠΑ, έχουν αποφασιστεί τα εξής: 

  Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΤΠ, το λοιπό διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, και τους επιστημονικούς συνεργάτες:
  Τo ανώτατο όριο δωρεάν αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έχει καθοριστεί με την από 18/1/2001 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Το ποσό προσαυξάνεται για τις τηλεφωνικές συνδέσεις των Διευθυντών Τομέων και Εργαστηρίων και για τις συνδέσεις των Προέδρων, των Αναπληρωτών Προέδρων και των Κοσμητόρων. Σε περίπτωση υπερβάσεων, ο συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της υπέρβασης στο Ταμείο του Λογιστηρίου. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη να ενημερώσει τους συνδρομητές για τις σχετικές με τις υπερβάσεις διαδικασίες.

  Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ΕΚΠΑ:
  Το κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών βαρύνει την επιχείρηση.