Αρχική σελίδα » Το ΚΛΕΙΔΙ » Διάρθρωση

Διάρθρωση

Την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) έχει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο οποίος και προεδρεύει, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Τεχνικό Υπεύθυνο. Η επιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του ΚΛΕΙΔΙ και ο πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει την περαιτέρω προώθησή τους στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Το ΚΛΕΙΔΙ συγκροτείται από έξι ομάδες εργασίας (Δικτύου Υπολογιστών, Δικτύου Φωνής, Τεχνικής Υποστήριξης, Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών, Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης, Υποστήριξης Χρηστών) και τη Γραμματεία, οι οποίες είναι υπό την καθοδήγηση του Τεχνικού Υπευθύνου και τη γενικότερη εποπτεία και επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Οι ομάδες καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του ΚΛΕΙΔΙ, ενώ για τον σχεδιασμό επεκτάσεων, αναβαθμίσεων, νέων υπηρεσιών μπορούν να συγκροτούνται έκτακτες ομάδες εργασίας από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΛΕΙΔΙ.

Οργανόγραμμα Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
 

Αναλυτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο του Κέντρου και έχει την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, καθώς και την επιστημονική υπευθυνότητα των σχετικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος επί θεμάτων χάραξης πολιτικής του ΚΛΕΙΔΙ και παροχής νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΛΕΙΔΙ.
   
 • Ο Τεχνικός Υπεύθυνος συντονίζει τις δραστηριότητες του Κέντρου, επιβλέπει τις μελέτες επεκτάσεων και αναβαθμίσεων, αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό του Κέντρου και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος επί θεμάτων παροχής νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών.  Προΐσταται του προσωπικού και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των διοικητικών και τεχνικών λειτουργιών του Κέντρου.
   
 • Η Ομάδα Δικτύου Υπολογιστών είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του δικτύου υπολογιστών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον σχεδιασμό επεκτάσεων και αναβαθμίσεων, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον δικτυακό εξοπλισμό, τη διαμόρφωση και διαχείριση των δικτυακών συσκευών, την παρακολούθηση της απόδοσης και της επάρκειας του εξοπλισμού, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης και συντήρησης του δικτύου υπολογιστών.
   
 • Η Ομάδα Δικτύου Φωνής είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση, του δικτύου φωνής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου, την ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείρισή του, τη διαχείριση των υπηρεσιών φωνής (φωνητικό ταχυδρομείο, υπηρεσία ενοποιημένων μηνυμάτων, υπηρεσία φωνητικής συνδιάσκεψης, παροχή τηλεφωνικών ευκολιών), τη διαχείριση της υπηρεσίας Voice Over IP, την παροχή στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας τηλεφωνίας, την υποστήριξη χρηστών και την εξυπηρέτηση αιτημάτων υπηρεσιών τηλεφωνίας, καθώς και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το τηλεφωνικό δίκτυο.
   
 • Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της καλωδιακής υποδομής του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, την ικανοποίηση αιτημάτων για νέες συνδέσεις, μεταφορές και βλάβες στο τηλεφωνικό δίκτυο και στο δίκτυο υπολογιστών, τις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού και υποστηρικτικού εξοπλισμού στους τηλεπικοινωνιακούς χώρους, την προετοιμασία, μελέτη και διενέργεια διαδικασιών υλοποίησης αιτημάτων για τις καλωδιακές επεκτάσεις του δικτύου, τη διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την προμήθεια νέου εξοπλισμού.
   
 • Η Ομάδα Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και τεκμηρίωση των υποδομών υπολογιστικών συστημάτων και αποθηκευτικών συστημάτων, καθώς και τη διαχείριση του datacenter του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ανάπτυξη λύσεων για τη φιλοξενία εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές του ιδρύματος, τη μελέτη και ένταξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία και βελτιστοποίηση όλων των κεντρικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας με υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και προτάσεων, τη διαμόρφωση της φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής των ακαδημαϊκών και διοικητικών εφαρμογών πληροφορικής, την ανάπτυξη web εφαρμογών και την ανάπτυξη εφαρμογών ενδιάμεσου λογισμικού, καθώς και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών: Εγγραφής Χρηστών και Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών (LDAP, Webadm), Διασύνδεσης Υπηρεσίας Καταλόγου Φοιτητολογίου, Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (Εmail, SMS, AddressBook), Διαμοιρασμού Αρχείων (Web File Manager, Share), Συνεργασίας και Υποστήριξης Ομάδων Εργασίας (BSCW), Διαχείρισης Κωδικών (Password Management).
   
 • Η Ομάδα Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες: Ηλεκτρονική Τάξη eClass, Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις, Ζωντανές Μεταδόσεις-Webcasts, Βιντεοσκόπηση Συνεδρίων/Εκδηλώσεων, Τηλεδιάσκεψη, Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης. Το αντικείμενο εργασίας της ομάδας αφορά το σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των προηγμένων υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων για σχετικά αναπτυξιακά έργα, τη διαχείριση και τον τεχνικό συντονισμό σχετικών έργων, την επίβλεψη και τον συντονισμό της ομάδας υποστήριξης όλων των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών.
   
 • Η Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών είναι υπεύθυνη για την την τηλεφωνική εξυπηρέτηση  των χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τον καθημερινό έλεγχο και την αναφορά της κατάστασης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τη δημιουργία και ενεργοποίηση λογαριασμών e-mail, την ενεργοποίηση πριζών δικτύου και την απόδοση στοιχείων στους αιτούντες, καθώς και την προώθηση ανακοινώσεων.
   
 • Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.