Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων » Ρυθμίσεις-Εξυπηρετητές

Ρυθμίσεις - Εξυπηρετητές

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα από αυτά που προαναφέρθηκαν για την πρόσβαση στις επαφές σας, τότε μπορείτε να εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Hostnamecontacts.uoa.gr
Πρωτόκολλο LDAP-S (LDAP με SSL)
Port 636
Authentication Simple (DN / Distinguished Name)
Username uid=το username σας,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr
Password Ο μυστικός κωδικός για όλες τις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ
Base DN ou=contacts,dc=uoa,dc=gr