Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων » Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση της υπηρεσίας διακίνησης μηνυμάτων υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της υπηρεσίας αποτελεί τεκμήριο ότι ο Χρήστης/Επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης/Επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του υπηρεσίας.

Οι όροι χρήσης αναθεωρούνται και ενημερώνονται, προσαρμοζόμενoι κατά τα νόμιμα και σύμφωνα με τον προορισμό / επιδιωκόμενους σκοπούς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή των Χρηστών / Επισκεπτών να παρακολουθούν, με ευθύνη και φροντίδα τους, τις τυχόν αλλαγές αυτών, κατά την εκάστοτε χρήση της υπηρεσίας, καθώς από αυτή τεκμαίρεται η άνευ επιφυλάξεων αποδοχή των όρων χρήσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

 1. Οι πληροφορίες που διακινούνται με την υπηρεσία διακίνησης μηνυμάτων (σε όλους τους υποφακέλους αυτής) δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος στο οποίο μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: «… Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες… Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα …» και με την ρητή επιφύλαξη αυτού.
   
 2. Το ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που αποστέλλει ο Χρήστης/Επισκέπτης, κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις, με τη ρητή επισήμανση ότι η κάτωθι απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, και ότι υπάγεται σε αυτή, κάθε ανάλογη, των κατωτέρω, περίπτωση:
  Απαγορεύεται η αποστολή / ανάρτηση / δημοσιοποίηση δια της παρούσας υπηρεσίας, με κάθε τρόπο, υλικού: 
  • το οποίο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.
  • το οποίο είναι δυσφημιστικό / υβριστικό / συκοφαντικό οποιουδήποτε προσώπου.
  • το οποίο αφορά σε προσωπικά δεδομένα / προσβάλλει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή/και έχει απειλητικό η/και ενοχλητικό περιεχόμενο προς αυτούς.
  • το οποίο είναι άσεμνο, ανήθικο, προσβλητικό, βλάσφημο και γενικότερα αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
  • το οποίο είναι τρομοκρατικό ή/και απειλητικό ή/και αφορά ή/και σχετίζεται με οποιαδήποτε εγκληματική πράξη.
  • το οποίο προωθεί τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή/και ηλικίας.
  • το οποίο είναι πιθανό να προσηλυτίσει υπέρ ή/και υποκινήσει μίσος ή/και βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή/και ομάδας.
  • του οποίου η χρήση προσβάλλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, βάσης δεδομένων κλπ.) οποιουδήποτε τρίτου. 
  • το οποίο δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από το ΕΚΠΑ ή/και απηχεί απόψεις του ΕΚΠΑ, εφόσον αυτό δεν συμβαίνει.
  • το οποίο ενδέχεται να περιέχει παραπλανητικό περιεχόμενο.
    
 3. Η χρήση της υπηρεσίας από τους Χρήστες/Επισκέπτες δεν υποκρύπτει σχέση συμβούλου/συμβουλευόμενου οποιουδήποτε είδους. Το ΕΚΠΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή/και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι Χρήστες/Επισκέπτες καλούνται να ελέγξουν με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη τους κάθε πληροφορία, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του ΕΚΠΑ.
   
 4. Το ΕΚΠΑ καταβάλλοντας πάντοτε, στο πλαίσιο του δυνατού και εφικτού, κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ιστότοπος αυτού δεν θα παρουσιάσει τυχόν ελαττώματα (ιοί, βλάβες κλπ.) τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία σε Χρήστες/Επισκέπτες αυτού, δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (υλική ζημία, προσβολή προσωπικότητας κλπ.) για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, τυχόν αυτή προκληθεί σε Χρήστη/Επισκέπτη. Επίσης το ΕΚΠΑ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα / προβλήματα / λανθασμένες αναγραφές κ.λπ. τόσο στον ιστότοπο/ιστοσελίδα αυτού, όσο και σε μηνύματα που διακινούνται,  ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση διόρθωση αυτών.
   
 5. Το περιεχόμενο τόσο της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ όσο και της υπηρεσίας διακίνησης μηνυμάτων δεν αποτελεί οριστική και απόλυτη πληροφορία. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια πρόσφατης ενημέρωσης, βελτίωσης, διόρθωσης, επανεξέτασης και απόρριψης μέρους ή/και του συνόλου πληροφοριών. 
   
 6. Το ΕΚΠΑ δεν ελέγχει και ουδεμία φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επικοινωνίας / συναλλαγής των Χρηστών / Επισκεπτών με δικτυακούς τόπους / ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων μερών, στους οποίους εισέρχονται οι χρήστες / επισκέπτες του μέσω συνδέσμων (LINKS) που περιέχονται σε μηνύματα που διακινούνται από την υπηρεσία διακίνησης μηνυμάτων του ΕΚΠΑ. Οι Χρήστες / Επισκέπτες εισέρχονται / ενημερώνονται / συναλλάσσονται κ.λπ. με τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους / ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων μερών, με αποκλειστική τους ευθύνη, παρακαλούνται δε και παροτρύνονται κάθε φορά να εξετάζουν και να ελέγχουν προσεκτικά αυτούς, με σκοπό την κάθε είδους προστασία τους. Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ σε ουδεμία σχετική δήλωση προβαίνει σχετικώς με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του περιεχομένου των ανωτέρω (δικτυακών τόπων / ιστότοπων/ ιστοσελίδων τρίτων). Τυχόν σχετικά παράπονα ή/και απαιτήσεις / αξιώσεις απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους / ιστότοπους / ιστοσελίδες.