Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων » Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
της 14/5/2008:

ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Ανακοινώσεις και μηνύματα που προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου (Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Πρυτανικό Συμβούλιο, Πανεπιστημιακή Σύγκλητο, Οικονομικό Συμβούλιο, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Πανεπιστημιακές Μονάδες)
 • Κοσμητεία Σχολής ή τον Κοσμήτορα Σχολής
 • Τμήμα ή Πρόεδρο Τμήματος
 • Τομέα ή Διευθυντή Τομέα
 • Διευθυντές Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων, Μουσείων ή άλλων αυτοτελών Μονάδων ή Κέντρων
 • Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) ή το Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ)
 • Τα συνδικαλιστικά όργανα των μελών ΔΕΠ (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια)
 • Τα συνδικαλιστικά όργανα των διοικητικών υπαλλήλων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια)
 • Τις συνδικαλιστικές παρατάξεις (συνδυασμούς) που έχουν ήδη συμμετάσχει σε εκλογές οργάνων
 • Ομάδες μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ (άνω των 5 ατόμων) που υπογράφουν επώνυμα
 • Ομάδες εργαζομένων του ΕΚΠΑ (άνω των 5 ατόμων) που υπογράφουν επώνυμα
 • Συνδυασμό υποψηφίων για τις Πρυτανικές εκλογές
 • Συνδυασμό υποψηφίων σε εκλογές για την ανάδειξη νέων ΔΣ στους συλλόγους των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και εκπροσώπων τους στα όργανα διοίκησης
 • Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν σε οργανωτική επιτροπή συνεδρίου, σεμινάριου, συμποσίου, ημερίδας, διάλεξης κ.λ.π.
 • Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Επιστημονικές ομάδες ή εταιρείες όπου συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ
 • Πολιτιστικές ομάδες του ΕΚΠΑ
 • Αυτοτελή γραφεία που έχουν συσταθεί εντός του ΕΚΠΑ
 • Ξένα Πανεπιστήμια με συμμετοχή (στην οργανωτική επιτροπή ή άλλως) του ΕΚΠΑ
 • Υπεύθυνο Επιστημονικού Προγράμματος ή Προγράμματος Σπουδών.

ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Ανακοινώσεις και μηνύματα που προέρχονται από:

 • Ιδιωτικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ακόμα και αν αναφέρονται σε επιστημονικά θέματα ή προσφορές προς τα μέλη του Πανεπιστημίου), εκτός αν αυτή προκύπτει από κάποια σχετική σχέση/σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.
 • Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις
 • Εφημερίδες ή περιοδικά (για δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν το Πανεπιστήμιο ή γενικότερα θέματα παιδείας)
 • Μεμονωμένα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ελεύθερης διακίνησης
 • Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα κ.λ.π. (προωθούνται όμως στο κατάλληλο Τμήμα του ΕΚΠΑ για τα περαιτέρω)
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες (ακόμα και μελών ΔΕΠ) για δράσεις που δεν υποστηρίζονται από το οικείο Τμήμα ή τη Διοίκηση του Ιδρύματος
 • Εκδοτικούς Οίκους για εκδόσεις συγγραμμάτων φυσικών προσώπων (ακόμα και μελών ΔΕΠ)
 • Το χώρο της Τέχνης (θέατρα, μουσικές σκηνές, εκθέσεις, καλλιτεχνικές ομάδες, κ.λ.π.) εφόσον το ΕΚΠΑ δεν μετέχει ούτε σαν (συν)διοργανωτής, ούτε σαν χορηγός
 • Πρωτοβουλίες πολιτών στις οποίες δεν μετέχει επίσημα το Πανεπιστήμιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για ανακοινώσεις και μηνύματα, τα οποία είτε δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, είτε, παρόλο που ανήκουν σε κάποια κατηγορία, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και εκτίμησης για τη λήψη σχετικής απόφασης έχει συσταθεί Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελούμενη από τους:

 • Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Νικόλαος Σύψας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 • Κωνσταντίνος Μπίρμπας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Μιχαήλ Μεϊμάρης, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
 • Ιωάννης Τασόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.