Αρχική σελίδα » Ψηφιακές Υπογραφές

Με δύο λόγια

Οι  Εγκεκριμένες Ψηφιακές Υπογραφές έχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εγγυώνται τη γνησιότητα ενός εγγράφου.  Οι Ψηφιακές Υπογραφές είναι πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται είτε για την πρόσβαση σε συστήματα  είτε για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι Ψηφιακές Υπογραφές δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Σε ποιον απευθύνεται

 Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πως θα την αποκτήσετε

Από 1/2/2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε παλαιότερου τύπου Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), στις οποίες υπήρχε αυτή η δυνατότητα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γνωστός ως eIDAS. ΑΔΔΥ θεωρούνταν οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες και οι κρυπτοσυσκευές παλαιού τύπου όπως το token SafeNet 5100, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ.

Οι νέες ψηφιακές υπογραφές θα εκδίδονται είτε ως εξ αποστάσεως ψηφιακές υπογραφές είτε με χρήση εγκεκριμένων κρυπτοσυσκευών όπως η SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30.

Δείτε παρακάτω Οδηγίες για την έκδοση και χρήση ψηφιακών υπογραφών:

Ελεγχος Ψηφιακής Υπογραφής

 Για τον ελεγχο μιας ψηφακής υπογραφής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Adobe Reader

H Ψηφιακή Υπογραφή έχει συγκεκριμένη διάρκεια πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του.