Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου είναι η

Για όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (προσωπικό και φοιτητές) παρέχονται οι παρακάτω τρόποι σύνδεσης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου:

Ειδικά για το προσωπικό (Ανθρώπινο Δυναμικό) του Πανεπιστημίου παρέχεται επιπλέον: