Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα

Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και παραγωγής πολυμέσων, το οποίο είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ προκειμένου να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο:

Πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται ανάλογα με τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους του ΚΛΕΙΔΙ. Στην πρακτική και φιλοσοφία του ΚΛΕΙΔΙ είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας και η εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής στα τμήματα, ώστε η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ να πραγματοποιείται τοπικά από τους τεχνικούς υποστήριξης του κάθε τμήματος.

Να σημειωθεί ότι, υπάρχουν μονάδες σε εθνικό επίπεδο που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μία τέτοια μονάδα είναι το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Media Support Center), το οποίο αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου - GUnet, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Το ΚΥΜΑ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες για το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και το ΚΥΜΑ.